NE SPREGLEJTE: Rešitve za izravnavo konic v industriji s hranilnikom električne energije. >> KLIK

Prodaja električne energije

Proizvodnja električne energije za prodajo

Amsterdam Media Group Marketing
Ali za postavitev sončne elektrarne potrebujem gradbeno dovoljenje?

V kolikor se fotovoltaična naprava postavlja na ali ob obstoječ objekt, se ta uvršča v kategorijo manjša naprava za proizvodnjo električne energije. V skladu z Uredbo o manjših napravah na OVE in SPTE gradbenega dovoljenja ni treba pridobiti

Kakšne so odkupne cene za prodajo električne energije?

Obstaja več mehanizmov za prodajo električne energije na trgu. Za večino lastnikov proizvodnje naprave je najbolj privlačna sklenitev pogodbe o odkupu z enim od dobaviteljem električne energije. Odkupne cene se prilagajajo cenam na trgu, odvisne pa so tudi od ročnosti sklenjene pogodbe. Za prihodnje leto se odkupne cene gibajo med 100 in 200eur za megavatno uro. Poleg tega se je mogoče vključiti v podporno shemo Borzen, katere glavna prednost je zagotovljen odkup. Odkupna cena se izračuna na dan sklenitve pogodbe po znani formuli.

Kakšne so možnosti priklopa proizvodnje naprave na omrežje?

V glavnem poznamo dve možnosti priklopa sončne elektrarne na distribucijo omerežje. Fotovoltaična elektrarna je lahko na omrežje priklopljena preko samostojenega priključno merilnega mesta. V tem primeru gre za priključno shemo PS.2. V primeru priklopa elektrarne na distribucijo obrežje preko obstoječega porabniškega mesta imamo prodaje neporabljenih viškov električne energije. Možnosti priklopa sončne elektrarne na omrežje so podrobneje opisane v SONDSEE

Ali obstajajo kakšne dodatne zahteve za lastnike proizvodnje naprave?

Sončna elektrarna mora v skladu z Energetskih zakonom imeti strokovno usposobljenega posluževalca. Za zadostitev tega pogoja je potrebno imeti sklenjeno vzdrževalno pogodbo za malo proizvodnjo elektrarno. 

Gospodinjstva in mali poslovni odjemalci

Pogosta vprašanja glede samooskrbe

Kaj je samooskrba z sončno energijo?

Samooskrba s sončno energijo je proizvajanje lastne električne energije z mikro sončno elektrarno, ki je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe, in s katero pokrivamo lastno porabo električne energije. Namenjena je vsem končnim odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje ne glede na njihovo velikost oz. priključno moč. Največja nazivna moč naprave ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči merilnega mesta. Samooskrbo določa Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki bo v celoti nadomestil prvotno Uredbo.

Komu je sistem sončne samooskrbe namenjen?

Skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije lahko mikro sončno elektrarno za samooskrbo zgradijo gospodinjski in mali poslovni odjemalci. Torej lastniki merilnih mest, kjer velikost varovalk ne presega 3 x 63A. Sistem sončne samooskrbe je dostopen tistim, ki imajo pridobljeno soglasje “net-metering” in ostalim, ki bi želeli postaviti sončno elektrarno od začetka leta 2024 naprej.

Kako deluje sistem samooskrbe?

Sistem samooskrbe deluje po sistemu neto meritev. Gospodinjstvo postavi elektrarno, ki je namenjena pokrivanju lastnih potreb. Ko domača sončna elektrarna proizvaja več energije, kot se je porabi, viške oddaja v omrežje in obratno: ko sončna elektrarna ne proizvaja dovolj energije, pride električna energija do uporabnika iz omrežja. Pri obračunu električne energije ter omrežnine, prispevkov in drugih dajatev, se upošteva količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano električno energijo.  Obračun električne energije je po sistemu “net-metering” enkrat letno, za samooskrbne sončne elektrarne priključene kasneje se obračun dela mesečno oziroma od pogojev dobavitelja električne energije.

Kaj, če proizvedem več električne energije kot jo porabim?

V primeru, da je proizvodnja znotraj obračunskega obdobja večja od porabe, pripadajo viški proizvodnje elektro distributerju. Ob izgradnji sončne elektrarne je, zato zelo pomembno natančno analizirati porabo električne energije in pravilno dimenzionirati velikost sončne elektrarne.

Amsterdam Media Group Marketing
Vzdrževanje sončne elektrarne

Vzdrževanje sončne elektrarne

Amsterdam Media Group Marketing
Na kakšen način vzdržujemo sončno elektrarno?

Vzdrževanje sončne elektrarne je sestavljeno spremljanja delovanja, pregledov in servisa. Sodobne sončne elektrarne spremljajo tisoče različnih parametrov delovanja, zato smo o obstoju napake velikoktrat obveščeni takoj, ko se ta pojavi. Za sončno elektrarno, naj si bo hibridno ali brez hranilnika, so predvideni periodični pregledi. Ti pregledi se pri večjih elektrarnah opravljajo vsakoletno. Pri manjših samooskrbnih elektrarnah imamo nameščene optimizatorje oziroma odklopnike, ki zagotavljajo dodatno varnost, zato je periodika pregledov lahko daljša. Fotonapetostne panele sončne elektrarne je potrebno čistiti po potrebi. V večini primerov je čiščenje sončne elektrarne priporočljivo na 4 leta, s tem pa se izboljša proizvodnjo električne energije. Z rednimi pregledi in vzdrževanjem, poskrbimo, da se v primeru napake ta čim prej odpravi in je s tem povezan izpad proizvodnje čim manjši. Našim kupcem omogočamo tudi sklenitev paketa vzdrževanja vseh vrst sončnih elektrarn.

Na kakšen način čistimo solarne panele?

Solarne panele vedno čistimo z demineralizirano vodo. To je lahko deževnica ali voda, ki gre skozi napravo, ki odstrani apnenec, ki bi se sicer izločil na površini panelov. Čiščenje panelov priporočamo enkrat na 3 do 5 let. Če je vaša domača elektrarna blizu makadamske ceste, žage, kamnoloma ali drugih virov povečanih količin prahu, priporočamo pogostejše čiščenje oz. čiščenje po potrebi. Panele čistimo brez uporabe agresivnih čistil in žičnatih krpic, ki bi lahko poškodovale steklo na panelih.

Kakšen je postopek gašenja objekta s sončno elektrarno v primeru požara?

V kolikor je sončna elektrarna montirana po vseh zahtevah in predpisih, ta ne predstavlja večje požarne ogroženosti objekta kot je predstavljajo druge električne naprave. Mikro sončne elektrarne morajo po Uredbi o samooskrbi ob izklopu zagotavljati varno napetost (kar po definiciji pomeni napetost nižjo od 120 Vdc oziroma 50 Vac). Varna napetost pomeni, da potencialen tok ni nevaren za človeka. V primeru požara je postopek gašenja objekta, na katerem je nameščena sončna elektrarna za samooskrbo, enak kot pri ostalih objektih. Fotonapetostne module se lahko, po predhodnem izklopu sončne elektrarne, nemoteno in varno gasi z vodo.

Kakšen je postopek reciklaže starih fotonapetostnih modulov?

Fotovoltaika je mlada tehnološka panoga, zato je povprečna starost sončnih elektrarn nižja od 10 let. To pomeni, da je odpadnega materiala zaenkrat relativno malo. Pomena reciklaže fotovoltaičnih modulov se zavedamo tudi pri EnergijaSOL, zato smo člani skupne sheme ravnanja z električno in elektronsko opremo, s katero upravlja družba ZEOS. Slednja preko sheme jamči za zbiranje ter ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, kamor sodi tudi predelava odsluženih delov sončnih elektrarn. Za njihovo reciklažo namenjamo del sredstev od vsake prodane sončne elektrarne. Na ta način skrbimo za reciklažo odslužene opreme (modulov, komponent) in ponovno uporabo materialov pri proizvodnji novih komponent.